Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. V nastavení webového prohlížeče, který používáte, můžete změnit způsob nakládání se soubory cookies. Používání této webové stránky bez změny nastavení souborů cookies znamená, že budou uloženy do paměti. Další informace
Souhlasím s používáním Cookies
Zavoláme Vám
Zadejte prosím Vaše telefonní číslo a zvolte si datum a čas. Náš operátor se Vám ozve.
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti AUTOTECH JABLONEC, s.r.o.

Rozsah platnosti
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností AUTOTECH JABLONEC, s.r.o. se sídlem Jablonec nad Nisou, Lovecká 2285/42, PSČ 466 01, IČ: 640 49 604 (dále jen „prodávající“) a druhými stranami (dále jen „kupující“). 
Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „Obč.zák.“). Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem, mají přednost před těmito normami. 
Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího. 

Uzavření smlouvy
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávku lze provést také prostřednictvím webových stránek prodávajícího na adrese www.autotech-jablonec.cz s odkazem na internetový obchod. 
Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto údaje:
1.    obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
2.    IČ kupujícího a jeho DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
3.    druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
4.    množství požadovaných kusů produktů
5.    místo a termín dodání
6.    způsob dopravy
7.    forma úhrady kupní ceny zboží
8.    v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího. 
Na základě objednávky kupujícího, splňující výše uvedené požadavky, prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, v němž kupující potvrdí druh zboží, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhradu kupní ceny. V případě písemného nebo e-mailového potvrzení má kupující právo do 2 hodin od obdržení tohoto potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně nebo e-mailem návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouvy mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky vystaví prodávající kupujícímu nové potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh zboží, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhradu kupní ceny. Kupní smlouva je mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění nebo koncesní listinu).
Kupující dává podáním objednávky prodávajícímu souhlas k nahrávání telefonických nebo jiných objednávek. V případě sporu o objednávku nebo o její obsah má prodávající právo takový záznam použít. 
Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutém termínu řádně zaplatit.

Ceny
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, zveřejněného na webové adrese www.autotech-jablonec.cz, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ceny jsou uváděny včetně platného DPH. Jestliže se po uzavření smlouvy podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné a doprava. Vyúčtování dopravních nákladů prodávajícího v případě závozu zboží kupujícímu se řídí dle ceníku dopravného, který je uveden na adrese prodávajícího www.autotech-jablonec.cz.

Termín plnění 
Dnem dodání je den odeslání zboží či předání k přepravě nebo převzetím zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. Pokud kupující nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až do výše 100 % z ceny zboží, a to dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji. Při předání zboží obdrží kupující dodací list, ve kterém je specifikován zejména druh, množství a cena zboží. Kupující potvrzením dodacího listu zboží přebírá. 

Expedice a přechod nebezpečí škody
Pokud není smluvně domluven jiný způsob balení, je zboží odesláno zabalené. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci či kupujícímu. 

Vadné a pozdní plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle ustanovení § 2099 a násl. Obč.zák. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. 
Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen nároky z vad množství a druhu dodaného zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hodin od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky z vad zboží ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně s popisem vady. V případě záměny zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadně dodané zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení. Prodávající zjištěnou a jim uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu, o němž kupujícího vyrozumí. 

Platební podmínky a výhrada vlastnictví
Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. 
Prodávající vystaví fakturu po dodání zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit i hromadnou fakturu, a to za odběr zboží v určitém předchozím cyklu, např. za uplynulý kalendářní měsíc. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3. den po dodání zboží.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a od 8. dne prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. 
Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury ani do 15 dní po termínu splatnosti, může prodávající přistoupit k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena. 

Odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu odstupné ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má prodávající právo požadovat smluvní pokutu dle článku Termín plnění těchto VOP. 
Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou. Toto odstoupení je platné doručením písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

Vratné zálohy
Prodávající prodává některé zboží ve vratných obalech, případně některé části zboží jsou vratné. Vztahuje-li se na zboží nebo na obalový materiál vratná záloha, je tato skutečnost včetně její výši uvedena na účtence nebo v dodacím listu a faktuře a tato vratná záloha je připočtena ke kupní ceně. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení vratné zálohy po splnění těchto podmínek:
1.    Kupující vrátí obaly a zboží, na které se vztahuje vratná záloh, ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne dodání zboží. 
2.    Zboží a obaly jsou vráceny v nepoškozeném stavu. To odpovídá požadavkům výrobce stanovených pro repasované díly, uvedenými v prodejní dokumentaci výrobce. 
3.    Kupující uhradil vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti, pokud není účastníky dohodnuto jinak.

Rozhodčí řízení
Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění dohodly, že všechny jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, či v souvislosti s touto smlouvou budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel jediným rozhodcem. 

Závěrečná ustanovení
1.    Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících obecně závazných právních předpisů nebo při změně způsobu obchodování. Kupující má právo v případě nesouhlasu s obsahem změněných VOP tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy se o změně či doplnění VOP dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval. Právní vztahy těmito VOP výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obč.zák. a souvisejících právních předpisů.     

2.    Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklou okolnostmi vylučujícímu odpovědnost (§ 2913 odst. 2 Obč.zák.), např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.      

3.    Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovních spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.     

4.    Písemná forma právního jednání je zachována, je-li právní jednání uskutečněno elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání uskutečnila.     

5.    Pokud kupující odepře nebo zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.     

6.    Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělil, a to včetně rodného čísla u fyzických osob, a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání kupujícím. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat.     

7.    Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2014 a nahrazují VOP vydané dříve i jakékoliv obdobné obchodní podmínky vydané dříve.